Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava
  městský obvod Petřkovice

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

   

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení
  Sídlo úřadu: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
  Telefon ústředna: 599 429 101
  Fax: -
  E-mail: posta@petrkovice.ostrava.cz
  Datová schránka:

  46sbfr2

  Internet:

  http://www.petrkovice.ostrava.cz

  Podatelna

  Podatelna slouží k příjmu a podávání dokumentů.

  a) Adresa podatelny pro příjem dokumentů (podání) v analogové (listinné) podobě a digitálních dokumentů doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

  Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
  kancelář č. 17 – podatelna ( 1.patro) 

  b) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  - cd, dvd se souborovým systémem ISO9660
  - dvd se souborovým systémem UDF
  - USB FLASH (formát PC)

  c) Provozní doba podatelny:        

  Pondělí 7.30.- 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
  Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00
  Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
  Pátek 7.30 - 11.30 12.30 - 13.30

   

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

  číslo účtu: 1649304329/0800

   

 6. 6. IČ obce

  00845451

   

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

   

 8. 8. Dokumenty


  Rozpočty MOb Petřkovice:

  2023   2022   2021   2020   2019   2018  2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

  Zprávy o výsledcích hospodaření MOb Petřkovice - závěrečný účet:

  2021  2020  2019  2018  2017  2016   2015  2014   2013   2012   2011 

  Schválená rozpočtová opatření

   

 9. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

  Pro podání žádosti je možno využít formulář (viz Formuláře).

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají
  - písemně na podatelně Úřadu městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 O.-Petřkovice
  - ústně u příslušného úseku Úřadu městského obvodu Petřkovice
  - elektronickou poštou na adresu

 11. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydávaná v samostatné nebo přenesené působnosti úřadu městského obvodu Petřkovice se řídí ustanoveními:

  • Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
  • Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění,
  • speciálních zákonů.

  Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, a to na podatelně Úřadu městského obvodu Petřkovice, elektronické podatelně  a na jednotlivých úsecích Úřadu městského obvodu Petřkovice (odvolání učiněná ústně do protokolu). Pro podání odvolání nejsou k dispozici žádné formuláře.

  Odvolání proti rozhodnutí v režimu správního řádu

  odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li speciální zákon jinak,

  odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,

  odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu:

  -          musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje,

  -          fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování,

  -         fyzická osoba – podnikatel uvede v podání, které souvisí s podnikatelskou činností, jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu místa podnikání, popř. jinou adresu pro doručování,

  -          právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování,

  -          označení správního orgánu, jemuž je určeno,

  -          podpis osoby, která jej činí,

  -          údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje,

  -          rozsah, v jakém rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,

  -          další náležitosti, které stanoví zákon,

   odvolání je nutné podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

  Odvolání proti rozhodnutí v režimu daňového řádu

  odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí,

  odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno,

  odvolání musí obsahovat náležitosti stanovené § 112 odst. 1 daňového řádu:

  -          označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,

  -          označení odvolatele,

  -          číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,

  -          uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,

  -          označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,

  - návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

 12. 12. Formuláře

  Formuláře pro jednotlivé agendy

 13. 14. Předpisy

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Poruba při výkonu samostatné a přenesené působnosti.

 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  1. Tento   sazebník  stanoví  výši  úhrad  za  poskytování  informací  v  souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
  2. V případě, že bude vyžadována úhrada nákladů za poskytování informací, musí být tato skutečnost písemně oznámená spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Při nesplnění této oznamovací povinnosti ztrácí poskytovatel nárok na úhradu nákladů. Nezaplatí-li žadatel požadovanou úhradu do 60 dnů ode dne oznámení její výše, poskytovatel žádost odloží. Je-li však podána stížnost proti výši požadované úhrady, lhůta podle předchozí věty neběží.
  3. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně (osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet, a to vždy před předáním informace, výjimečně lze informaci doručit žadateli na dobírku.
  4. Sazebník výše úhrad:

  kopie listiny:

  černobílý

  černobílý

  barevný

  barevný

  1 strana A 4 

  jednostranný tisk

  2,-- Kč

  oboustranný tisk

  3,-- Kč

  jednostranný tisk

  5,-- Kč

  oboustranný tisk

  8,-- Kč

  1 strana A 3

  jednostranný tisk

  3,-- Kč

  oboustranný tisk

  4,-- Kč

  jednostranný tisk

  10,-- Kč

  oboustranný tisk

  16,-- Kč

   

  technické nosiče dat:   CD disk

  40,-- Kč

                                            DVD disk

  60,-- Kč

  poštovné

  dle sazebníku poštovních služeb

  osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.

  150,-- Kč za každou započatou hodinu 15. 16. Seznam organizací

  Základní škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70641862

  Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70994340

  více ZDE

 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Petřkovice nemá uzavřenou licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.


 17. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 110/2019 Sb., O ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zpřístupňuje statutární město Ostrava-městský obvod Petřkovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky Úřadu městského obvodu Petřkovice. Podle ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 18. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, s výjimkou soudců, Ministerstvo spravedlnosti.

  Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, do registru oznámení. Oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 uvedeného zákona jsou dostupná bez předchozí žádosti. Do oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 uvedeného zákona je možné nahlížet na základě žádosti.

  Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí. Žádost lze podat :

  a)      prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

  b)      elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení,

  c)      elektronicky prostřednictvím datové schránky.

  Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

 19. IV. Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

  Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s  § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice si zvolil Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

 20. V. Daňová informační schránka

  Úřad městského obvodu Petřkovice tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Petřkovice, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.