Elektronická podatelna

Elektronická podatelna přijímá veškeré datové zprávy v elektronické podobě.

a) Elektronická adresa podatelny:

posta@petrkovice.ostrava.cz 

b) Adresa umístění elektronické podatelny:

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
kancelář č. 17 – podatelna ( 1.patro) 


c) Identifikátor datové schránky:

46sbfr2 

 

d) Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

*.xml (Extensible Markup Language Document)

*.fo/zfo (602XML Filler dokument)

*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

*.odt (Open Document Text)

*.ods (Open Document Spreadsheet)

*.odp (Open Document Presentation)

*.txt/csv (prostý text)

*.rtf (Rich Text Format)

*.doc/docx (MS Word Document)

*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

*.png (Portable Network Graphics)

*.tif/tiff (Tagged Image File Format)

*.gif (Graphics Interchange Format)

*.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

*.wav (Waveform Audio Format)

*.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

*.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

e) Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

*.xml (Extensible Markup Language Document)

*.fo/zfo (602XML Filler dokument)

*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

*.odt (Open Document Text)

*.ods (Open Document Spreadsheet)

*.odp (Open Document Presentation)

*.txt/csv (prostý text)

*.rtf (Rich Text Format)

*.doc/docx (MS Word Document)

*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

*.png (Portable Network Graphics)

*.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

f) Potvrzení doručení datové zprávy:

Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.

 

Obsah zprávy o potvrzení doručení:

Věc: Potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „věc“ bylo doručeno „datum doručení“ na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem „číslo jednací“ .

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.


Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

 

g) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

h) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Není-li možno zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, neúplné nebo poškozené dokumenty se dále nezpracovávají.

 

i) Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@petrkovice.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. 599 429 108, úsek vnitřních věcí, podatelna.

 

j) Upozornění:

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20 MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

- neakreditovaná certifikační autorita
- obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
- prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.