Elektronická podatelna

Elektronická podatelna přijímá veškeré datové zprávy v elektronické podobě.

a) Elektronická adresa podatelny:

posta@petrkovice.ostrava.cz 

b) Adresa umístění elektronické podatelny:

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
kancelář č. 17 – podatelna ( 1.patro) 


c) Identifikátor datové schránky:

46sbfr2 

 

d) Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt/csv (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xsls (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 -ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
 • json (JavaScript Object Notation)
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496)
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496)
 • heic/heif (High Efficiency Image File)
 • zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311)
 • asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended)

 e) Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

*.PDF (Portable Document Format)

*.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

*.xml (Extensible Markup Language Document)

*.fo/zfo (602XML Filler dokument)

*.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

*.odt (Open Document Text)

*.ods (Open Document Spreadsheet)

*.odp (Open Document Presentation)

*.txt/csv (prostý text)

*.rtf (Rich Text Format)

*.doc/docx (MS Word Document)

*.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

*.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

*.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

*.png (Portable Network Graphics)

*.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 

f) Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

K zajištění certifikátů odpovědných zaměstnanců podatelny využíváme certifikační autoritu PostSignum, která poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronického časového razítka.

 

g) Potvrzení doručení datové zprávy:

Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.

 

Obsah zprávy o potvrzení doručení:

Věc: Potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „věc“ bylo doručeno „datum doručení“ na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem „číslo jednací“ .

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.


Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

 

h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady. Není-li možno zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, neúplné nebo poškozené dokumenty se dále nezpracovávají.

 

j) Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@petrkovice.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. 599 429 110, úsek vnitřních věcí, podatelna.

 

k) Upozornění:

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 100 MB.

Podání může tvořit nejvýše 1000 souborů. 

Maximální velikost obsahu jednoho podání nesmí nepřesáhnout 1 GB. 

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

- neakreditovaná certifikační autorita
- obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
- prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.