I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava
  městský obvod Petřkovice

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

   

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení
  Sídlo úřadu: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
  Telefon ústředna: 599 429 101
  Fax: -
  E-mail: posta@petrkovice.ostrava.cz
  Datová schránka:

  46sbfr2

  Internet:

  http://www.petrkovice.ostrava.cz

  Podatelna

  Podatelna slouží k příjmu a podávání dokumentů.

  a) Adresa podatelny pro příjem dokumentů (podání) v analogové (listinné) podobě a digitálních dokumentů doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

  Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
  kancelář č. 17 – podatelna ( 1.patro) 

  b) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  - cd, dvd se souborovým systémem ISO9660
  - dvd se souborovým systémem UDF
  - USB FLASH (formát PC)

  c) Provozní doba podatelny:        

  Pondělí 7.30.- 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
  Středa 7.30 - 11.30 12.30 - 17.00
  Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
  Pátek 7.30 - 11.30 12.30 - 13.30

   

 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

  číslo účtu: 1649304329/0800

   

 6. 6. IČ obce

  00845451

   

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

   

 8. 8. Dokumenty


  Rozpočty MOb Petřkovice:

  2023   2022   2021   2020   2019   2018  2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

  Zprávy o výsledcích hospodaření MOb Petřkovice - závěrečný účet:

  2021  2020  2019  2018  2017  2016   2015  2014   2013   2012   2011 

  Schválená rozpočtová opatření

   

 9. 9. Žádosti o informace

  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

  Pro podání žádosti je možno využít formulář (viz Formuláře).

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Návrhy, petice, podněty, stížnosti, žádosti aj. se podávají
  - písemně na podatelně Úřadu městského obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 O.-Petřkovice
  - ústně u příslušného úseku Úřadu městského obvodu Petřkovice
  - elektronickou poštou na adresu

 11. 11. Opravné prostředky

  Rozhodnutí o právech a povinnostech osob vydávaná v samostatné nebo přenesené působnosti úřadu městského obvodu Petřkovice se řídí ustanoveními:

  • Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
  • Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění,
  • speciálních zákonů.

  Odvolání je možno podat písemně nebo ústně do protokolu, a to na podatelně Úřadu městského obvodu Petřkovice, elektronické podatelně  a na jednotlivých úsecích Úřadu městského obvodu Petřkovice (odvolání učiněná ústně do protokolu). Pro podání odvolání nejsou k dispozici žádné formuláře.

  Odvolání proti rozhodnutí v režimu správního řádu

  odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li speciální zákon jinak,

  odvolání se podává u orgánu, který napadené rozhodnutí vydal,

  odvolání musí obsahovat náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a § 82 odst. 2 správního řádu:

  -          musí být uvedeno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje,

  -          fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování,

  -         fyzická osoba – podnikatel uvede v podání, které souvisí s podnikatelskou činností, jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání, identifikační číslo, adresu místa podnikání, popř. jinou adresu pro doručování,

  -          právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování,

  -          označení správního orgánu, jemuž je určeno,

  -          podpis osoby, která jej činí,

  -          údaje o tom, proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje,

  -          rozsah, v jakém rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,

  -          další náležitosti, které stanoví zákon,

   odvolání je nutné podat v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

  Odvolání proti rozhodnutí v režimu daňového řádu

  odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí,

  odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno,

  odvolání musí obsahovat náležitosti stanovené § 112 odst. 1 daňového řádu:

  -          označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,

  -          označení odvolatele,

  -          číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,

  -          uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,

  -          označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,

  - návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

 12. 12. Formuláře

  Formuláře pro jednotlivé agendy

 13. 14. Předpisy

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Poruba při výkonu samostatné a přenesené působnosti.

 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  1. Tento   sazebník  stanoví  výši  úhrad  za  poskytování  informací  v  souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
  2. V případě, že bude vyžadována úhrada nákladů za poskytování informací, musí být tato skutečnost písemně oznámená spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Při nesplnění této oznamovací povinnosti ztrácí poskytovatel nárok na úhradu nákladů. Nezaplatí-li žadatel požadovanou úhradu do 60 dnů ode dne oznámení její výše, poskytovatel žádost odloží. Je-li však podána stížnost proti výši požadované úhrady, lhůta podle předchozí věty neběží.
  3. Úhradu je možno zaplatit v hotovosti na pokladně (osobám pověřeným přebíráním plateb v hotovosti), poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na příslušný účet, a to vždy před předáním informace, výjimečně lze informaci doručit žadateli na dobírku.
  4. Sazebník výše úhrad:

  kopie listiny:

  černobílý

  černobílý

  barevný

  barevný

  1 strana A 4 

  jednostranný tisk

  2,-- Kč

  oboustranný tisk

  3,-- Kč

  jednostranný tisk

  5,-- Kč

  oboustranný tisk

  8,-- Kč

  1 strana A 3

  jednostranný tisk

  3,-- Kč

  oboustranný tisk

  4,-- Kč

  jednostranný tisk

  10,-- Kč

  oboustranný tisk

  16,-- Kč

   

  technické nosiče dat:   CD disk

  40,-- Kč

                                            DVD disk

  60,-- Kč

  poštovné

  dle sazebníku poštovních služeb

  osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hod.

  150,-- Kč za každou započatou hodinu 15. 16. Seznam organizací

  Základní škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70641862

  Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70994340

  více ZDE

 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Městský obvod Petřkovice nemá uzavřenou licenční smlouvu podle § 46 a násl. autorského zákona.