Historie mateřské školy

Mateřská škola oslavila výročí

Autor: Ing. Kristián Gebauer, kronikář obce

Dne 11. listopadu 2016 jsme si připomněli 70 let od otevření petřkovické mateřské školy po II. světové válce. Tehdy byla školka nově otevřena po válečných útrapách a byla symbolem nové doby v nových poměrech. Počátky mateřské školy jsou ale starší a jsou spojeny s obrovským rozvojem průmyslu, zejména hornictví v našem regionu.

 Tak jak rostl počet havířů v naší obci, tak rostl i počet dětí.  Většina havířských rodin v Petřkovicích bydlela v nově postavené kolonii Mexiko. A právě tady vznikla 2. 11. 1900 v domě č. p. 122 první mateřská škola. První a dlouho jedinou učitelkou školky byla Josefa Holletschová z Hlučína. Na začátku fungování školky ji navštěvovalo 20 dětí.

Po vybudování obecního domu v Petřkovicích v roce 1907 (dnešní budova školy na náměstí), se přestěhovala mateřská škola do 1. patra této budovy.

Po připojení Hlučínska k Československu v r. 1920 školka zůstala ve stejných prostorách, ale od r. 1921 byla změněna ze školky německé na českou. Dosavadní učitelka Holletschová se vyučování dobrovolně vzdala. Školku převzala do správy Matice osvěty lidové ve Slezské Ostravě. Do české mateřské školy se zapsalo v r. 1921 dvacet pět dětí, ale počet se do konce roku zvedl na 50 dětí. Od 1. 9. 1932 byla MŠ převzata do státní správy. Ve školním roce 1932/33 už chodilo do školky 70 dětí ve věku 3-5 let.

Po II. světové válce byla obnovena činnost MŠ v nově adaptovaných prostorách bývalého hostince p. Breitbartha (dnešní budova ZUŠ), a to dne 11. listopadu 1946. Bylo zapsáno 100 dětí, tento počet byl rozdělen do dvou tříd. Prozatímním správcem po dobu jednoho roku byl ustanoven ředitel národní školy Josef Lukáš. V roce 1947 byla jmenována ředitelka Aloisie Bukovská, která tuto funkci vykonávala do r. 1953. Za onemocnělou ředitelku Alenu Závadskou pak převzala v r. 1955 vedení MŠ učitelka Marie Týlová, která v Petřkovicích působila do r. 1962 až do odchodu do důchodu. Školní rok 1962/63 byl zahájen pod vedením nově jmenované ředitelky Vlastimily Fryčové. V listopadu 1964 se školka přemístila do místnosti družiny mládeže v důsledku generální opravy objektu MŠ. Školní rok 1966/1967 už byl zahájen v nově opravených prostorách. Za působení ředitelky Fryčové výrazně vzrostla úroveň školy, zvýšil se počet dětí na tolik, že byla otevřena další třída. Pod jejím vedením fungovala škola až do r. 1981.  

V roce 1977 byla zahájena stavba nové – současné budovy mateřské školy. Z důvodu nedostatku financí byla značná část prací prováděna v rámci „Akce Z“, t. j. svépomocí. Kromě stavební firmy Ingstav Ostrava, tak na stavbě dobrovolně pracovalo množství petřkovických občanů. Práce se dost táhly, a tak byla nová budova slavnostně otevřena až 16. 11. 1981.

Po odchodu V. Fryčové do důchodu převzala řízení Jarmila Fukanová, která zde působila do r. 1987. V září tohoto roku byla ustanovena ředitelkou Miroslava Hrubá. Do důchodu odešla koncem roku 2005. Na její místo pak byla na základě konkurzu přijata současná paní ředitelka Hana Hrubá. Od doby jejího nástupu byla školka a její okolí značně zmodernizováno a nově vybaveno. V současné době je mateřská škola příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je městský obvod Ostrava – Petřkovice.  

Během mnohaleté historie školky se vystřídalo množství zaměstnanců. Připomeňme si alespoň některé osobnosti, které zde působily. Starší ročníky si určitě vzpomenou na Annu Honczkovou, Hedviku Panáčkovou, Emilii Papežovou, Alici Tesařovou. Mladší si připomenou Editu Gorniakovou a Annu Kudeljnjakovou. Celkem se vystřídalo osm vedoucích školní jídelny, deset kuchařek, šest topičů, čtyři uklízečky a 28 učitelek – počítáno od r. 1970.  Nejdéle – 38 let – předávala petřkovickým dětem znalosti i lásku učitelka Štěpánka Tomková. Dlouhodobě působily v mat. škole také p. Ludmila Lukášová, Marie Sedláčková, Eva Lamschová, Eliška Tichá, Jarmila Kupcová a Hana Černuchová. 

MS_1960_ucitele
Učitelky a zaměstnankyně MŠ – 60. léta 20. století – uprostřed paní ředitelka Fryčová

 MS_1981
Nové osazenstvo MŠ v nové budově v roce 1981

Zleva: Fukanová Jarmila, Lamschová Eva, Widurová Daniela, praktikantka, Tomková Štěpánka, Kudeljnjaková Anna, Cichovská Marta, Kupcová Jarmila, Hrubá Jana, Tichá Eliška, Hrubá Hana